National Anthem of Maldives download and listen

Category: National Anthems.
National Anthem of Maldives
Total number: 10.
Quality: High.
Average time on page: 2 min 44 sec.
User: Merchant.
File type: mp3.

All information and links on this page are checked with the greatest care.

You can download and listen online «National Anthem of Maldives» on this page. Use the provided audio files for study, your work (for editing video, insertion into soundtracks) or other purposes. All anthems are available for free.
Full official country name: Republic of Maldives
Country short name: Maldives.
Capital city: Malé.
Name of the anthem: «Qaumii Salaam».
English: «National Salute».
Use the player to listen online.

If the playback of files does not start immediately, then you should wait a bit.
Maldives National Anthem (instrumental version)

size: [1.04 Mb], file type: mp3. Downloaded: 4.


The official anthem of the Republic of Maldives (without words)

size: [922.58 Kb], file type: mp3. Downloaded: 2.


Another version

size: [1.39 Mb], file type: mp3. Downloaded: 1.


The National anthem of the Maldives with lyrics

size: [1.75 Mb], file type: mp3. Downloaded: 5.


"Qaumii salaam" (vocal)

size: [1.92 Mb], file type: mp3. Downloaded: 1.


Olympic version

size: [1.01 Mb], file type: mp3. Downloaded: 1.


Orchestral version of the Maldives anthem

size: [1.26 Mb], file type: mp3. Downloaded: 1.
National Anthem of Maldives are already published on our website. Download our files to your computer, phone, or tablet. It's free of charge. Use them for all your projects.
Maldives national anthem on trumpet

size: [551.56 Kb], file type: mp3. Downloaded: 1.


On the piano

size: [1.07 Mb], file type: mp3. Downloaded: 1.


On the guitar

size: [518.09 Kb], file type: mp3. Downloaded: 1.
Lyrics:

ކޯރަސް
ޤައުމީ މިއެކުވެރިކަން މަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް
ޤައުމީ ބަހުން ގިނަހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

1
ޤައުމީ ނިޝާނަށް ޙުރުމަތާއެކު ބޯލަނބައި ތިބެގެން
އައުދާނަކަން ލިބިގެން އެވާ ދިދައަށް ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް

2
ނަސްރާ ނަސީބާ ކާމިޔާބުގެ ރަމްޒަކަށް ހިމެނޭ
ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް

3
ފަޚްރާ ޝަރަފް ގައުމަށް އެހޯދައިދެއްވި ބަތަލުންނަށް
ޒިކްރާގެ މަތިވެރި ޅެންތަކުން އަދުގައި ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް

4
ދިވެހީންގެ އެންމެން ކުރި އަރައި ސިލްމާ ސަލާމަތުގައި
ދިވެހީންގެ ނަން މޮޅުވުން އަދައި ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް

5
މިނިވަންކަމާ މަދަނިއްޔަތާ ލިބިގެން މިޢާލަމުގާ
ދިނިގެން ހިތާމަތަކުން ތިބުން އެދިގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް

6
ދީނާއި ވެރިންނަށް ހެޔޮހިތުން ހުރުމަތް އަދާކުރަމުން
ސީދާ ވަފާތެރިކަންމަތީ ތިބެގެން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް

7
ދައުލަތުގެ އަބުރާ ޢިއްޒަތާ މަތިވެރިވެގެން އަބަދަށް
އައުދާނަވުން އެދި ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ކުރީމެ ސަލާމް

ކޯރަސް
Lyrics in English:

Chorus:
We salute you, o Motherland, in unity
With an abundance with well-wishes in our very own tongue

I
Bowing our heads to your crescent moon and star
With our bright colours streaming in the air, we hail our buoyant flag.

Chorus

II
Victory and good fortune be its alone
We salute the mighty red, white and green;

Chorus

III
To those heroes who sought out honour and pride for the nation
We give salute today in auspicious verses of remembrance.

Chorus

IV
May there be fame and good wealth for Maldivian land
And Maldivians' name become grand

Chorus

V
We wish for their freedom and progress in this world
And for their freedom from sorrows, and thus we salute.

Chorus

VI
With full respect and heartfelt blessing towards religion and our leaders,
We salute you in uprightness and truth.

Chorus

VII
May the State ever have auspicious honour and respect.
With good wishes for your continuing might, we salute you.

Chorus

example
Sheets music: National Anthem of Maldives.
size: [82.85 Kb], file type: pdf. Downloaded: 1.
Share or save:
Interesting video:
Here you will find a collection of National Anthem of Maldives. Use it for video clips, games, commercials and apps. Not every person managed to fly to the island, where, judging by the pictures, it is very beautiful. We post anthems of different countries on the site, and sometimes we publish the places we would like to fly to. At these moments, I want travel to be more accessible than it is now.
National Anthem of Maldives are published in mp3 on our website in the «National Anthems» category. All these files can be downloaded to your phone, laptop, tablet, or personal computer.
Currently includes 10 SFX files in good quality.
You can browse, download and share «National Anthem of Maldives» from our library of free. Use these anthems for audio projects or video editing.
If some sound is missing, then send a message to the site administrator.
This project is a non-commercial site. All content is collected online and uploaded by users for amusement. This site will not be held legally responsible for any files. If you find a copyright violation, contact us at [email protected], and we will remove them within 72 hours.

Home page » National Anthems » National Anthem of Maldives